مقالات

مزایای قانونی استقرار در بهشت فناوری منطقه (پارک فناوری پردیس)

مزایای قانونی استقرار در بهشت فناوری منطقه حضور در پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری خاورمیانه و بهشت فناوری منطقه برای شرکت‌های عضو، مزایای قانونی بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به «معافیت مالیات .


گشایش خط اعتباری جدید صندوق توسعه فناوری های نوین

از ابتدای فروردین 1398 خط اعتباری جدید صندوق توسعه فناوری های نوین نزد صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شد