قوانین بالادستی

ماده 100 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت هاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهش ها و فناوري هاي كاربردي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتي مشاركت كند و همچنين موظف به تقويت صندوق ها دولتي موجود  مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده از صندوق ها از يارانه سود تسهيلات مالي طي سال هاي اجراي برنامه فراهم شود.


اساسنامه و آئين نامه اجرايي ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور:

هیأت محترم وزیرانی در تاریخ 25/10/1381، اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور را تصویب نمود.


 دریافت فایل


ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه كشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

به موجب اين ماده دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، كمك به تاسيس و توسعه صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري را انجام دهد.


ماده 44 قانون رفع موانع تولید:


ماده 44- متن زیر به انتهاي تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه میشود:


به منظور ایجاد زمینه هاي مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت هاي پژوهشی و فناوري، بالاخص پژوهش ها و فناوري هاي کاربردي توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق هاي غیردولتی پژوهشی و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق هاي دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند.


اساسنامه صندوق جدید التأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


آیین نامه اجرایی ماده 44


 دریافت فایل


اساسنامه نمونه مصوب هيئت وزيران

 دریافت فایل


قانون شرکت های دانش بنیان

 دریافت فایل


آیین نامه (مصوبه هیئت وزیران) وجوه اداره شده سازمان هاي دولتي دستگاه های دولتی توسط صندوق های پژوهش و فناوری

با استناد به این آیین نامه، صندوق هاي پژوهش و فناوري(مانند بانك هاي عامل) مجازند وجوه اداره شده دستگاه هاي دولتي را مديريت نمايند.

 دریافت فایل


آیین نامه تضمین معاملات دولتی

براساس این آیین نامه دستگاه های اجرایی موظف به پذیرش ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش فناوری می باشند.

 دریافت فایل

 دریافت فایل


دستور العمل صدور ضمانت نامه توسط صندوق های پژوهش فناوری(در شرف ابلاغ)

در این دستورالعمل که به تایید بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است نحوه و شرایط صدور ضمانت نامه تبیین گردیده است.


مجوز عامليت صندوق نوآوري و شكوفايي در قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان

حداقل 5% از سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي جهت اعطاي تسهيلات به صندوق هاي پژوهش و فناوري اختصاص مي يابد. لازم به ذكر است سرمايه اوليه اين صندوق سي هزار ميليارد ريال مي باشد.


 دستور العمل اجرایی بند "خ" ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

به کلیه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان هاو سایر نهادهای مربوطه ابلاغ گردید، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق توسعه فناوری های نوین مورد پذیرش کلیه کارفرمایان می باشد.

 دریافت فایل


آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 دریافت فایل

جهش تولید- مصوب نهایی کمیسیون

 دریافت فایل